Polskie Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich, Karlsruhe logo

Oficjalne Przedstawicielstwo
Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

Targi w Niemczech loga

Dofinansowanie i dotacje na targi – jak i gdzie je pozyskać

by | 20 kwietnia 2023

Dofinansowanie lub dotacje na targi zagraniczne oraz eksport to szansa dla wielu polskich firm na szybsze rozpoczęcie działań na rynku międzynarodowym. Choć udział w tego typu wydarzeniach niesie ze sobą znaczne koszty, to dzięki wsparciu z różnych programów i funduszy przedsiębiorcy mogą liczyć na znaczną ulgę finansową. Polska i Unia Europejska oferują wiele możliwości pozyskania funduszy na targi, wystawy i misje gospodarcze za granicą, w tym na targi w Niemczech.

Opcje wsparcia są dostępne dla firm zarówno z sektora produkcji, jak i usług, biorących udział w zagranicznych wydarzeniach związanych z branżą. Dzięki tym środkom przedsiębiorcy mają szansę na znacznie szybsze zdobycie wiedzy o rynkach zagranicznych. A co za tym idzie, na zwiększenie swoich obrotów i zasięgu działalności. Dzięki dodatkowym funduszom firmy mogą realizować swoje cele biznesowe, rozwijać się oraz zaistnieć na rynkach zagranicznych.

W ramach Dofinansowanie Promocja Marki Innowacyjnych MŚP w dniach 16 października do 30 listopada 2023 Można otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów udziału w Targach Energetyki Wiatrowej WindEnergy w Hamburgu.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/promocja-marki-innowacyjnych-msp

Informacji o programie udzielają również eksperci PARP w każdy wtorek i piątek w godzinach 10:00 – 12:00 pod numerem telefonu 22 574 07 07.

Dlaczego warto korzystać z dotacji

Zwracanie się o różnego rodzaju formy subwencji i wsparcia finansowania jest ważne dla firm, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), z kilku powodów:

 • Wsparcie finansowe: dodatkowe środki i subwencje zapewniają firmom wsparcie finansowe, które może pomóc w pokonaniu barier finansowych i wyzwań, jakie mogą napotkać podczas rozszerzania działalności. To wsparcie finansowe może pomóc firmom w inwestowaniu w nowe technologie, zwiększaniu zdolności produkcyjnych i odkrywaniu nowych rynków, w tym na udział w targach i misjach gospodarczych.
 • Większa konkurencyjność: poprzez zapewnienie wsparcia finansowego, firmy, a zwłaszcza MŚP, mogą stać się bardziej konkurencyjne na rynkach krajowym i międzynarodowym. Może to pomóc im w rozwoju działalności, tworzeniu miejsc pracy i przyczynić się do ogólnego wzrostu gospodarczego kraju.
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy: wiele programów dotacji zapewnia również dostęp do wiedzy specjalistycznej, szkoleń i mentoringu, aby pomóc firmom w rozwijaniu ich kompetencji, poszerzaniu sieci kontaktów, współpracę międzynarodową oraz poznawaniu nowych technologii i najlepszych praktyk w branży.
 • Mniejsze ryzyko: dofinansowanie może również pomóc w zmniejszeniu ryzyka finansowego związanego z rozwojem biznesu. Dotyczy to ponownie w szczególności MŚP, które z reguły posiadają bardziej ograniczone zasoby finansowe. Koszty ekspansji zagranicznej i udziału w targach mogą być dużym wydatkiem i dodatkowe finansowanie pozwala zminimalizować ryzyko biznesowe udziału w nich.
 • Renoma i wiarygodność: otrzymanie dotacji lub grantu może również dodać wiarygodności i pomóc w budowaniu reputacji. Firmy, aby uzyskać dofinansowanie, muszą często spełnić szereg wymogów, albo oferować innowacyjne produkty i rozwiązania. Pozyskanie tego typu środków pokazuje, że firma jest poważnym partnerem i inwestuje w rozwój przedsiębiorstwa, a jej produkty są doceniane.

Zgłaszanie się do różnych programów i naborów dodatkowego finansowania jest właściwą strategią rozwoju dla wielu firm, które chcą rozszerzyć swoją działalność, poprawić konkurencyjność lub wziąć udział w targach zagranicznych.

Kto może skorzystać z dotacji i dofinansowania na organizację targów za granicą?

Istnieje wiele programów, które pozwalają pozyskać wsparcie finansowe i wiele polskich firm może ubiegać się o dodatkowe finansowanie od różnych instytucji. Szczegóły i zasady dotacji unijnych oraz krajowych zależą od danego programu, jego regulaminu i aktualnych priorytetów w gospodarce. 

W przypadku firm eksportujących towary i usługi lub planujących uczestnictwo w targach zagranicznych, dostępnych jest co najmniej kilka możliwości. Wymagania, dotyczące kwalifikowalności firmy, mogą się różnić w zależności od konkretnego programu i źródła finansowania. Niejednokrotnie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są traktowane priorytetowo w otrzymywaniu dotacji i subsydiów, ponieważ często mają ograniczone zasoby w porównaniu do większych firm. 

Zależenie od programu, kryteriami są również innowacyjność i zaawansowane produkty lub konkretne sektory gospodarki i branże z tzw. branż/sektorów wysokiego wzrostu. Dodatkowo istotne mogą być takie aspekty jak, zaangażowane w promocję polskiej kultury, zaawansowanie i dojrzałość technologii, priorytetowe kierunki geograficzne rozwoju. Niektóre, zwłaszcza słabiej rozwinięte regiony mogą być również traktowane priorytetowo i posiadać więcej opcji finansowania (np. w ramach Polski Wschodniej). 

Ważne jest, aby sprawdzić wymagania kwalifikacyjne każdego programu przed złożeniem wniosku. Szczegóły można uzyskać bezpośrednio w konkretnej organizacji oferującej subsydia lub dofinansowania unijne.

Jakie organizacje oferują dotacje i dofinansowania na targi zagraniczne i eksport?

W każdym województwie w Polsce dostępne są różne dotacje dla firm. Niektóre środki finansowe są dostępne tylko w danym województwie, co wynika z faktu, że warunki gospodarcze i biznesowe są w nich różne i powstają specjalne programy mające na celu promowanie rozwoju gospodarczego w niektórych obszarach. 

Zasadniczo ekosystem instytucji wsparcia eksportu możemy podzielić na trzy główne obszary. Poziom ogólnopolski, poziom regionalny i pozostałe organizacje.

Każde województwo ma swoją własną agencję rozwoju regionalnego, która jest odpowiedzialna za promowanie rozwoju gospodarczego i zapewnienie wsparcia dla przedsiębiorstw w danym regionie. Agencje te mogą oferować własne dotacje i programy dostosowane do specyficznych potrzeb i możliwości danego regionu.

Oprócz agencji rozwoju regionalnego istnieją również programy na poziomie krajowym, które mogą być dostępne dla firm we wszystkich województwach. Programy te mogą mieć wymagania kwalifikacyjne, które różnią się w zależności od regionu, ale generalnie są one dostępne dla firm w całym kraju. Na tym poziomie działa m.in. Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Dodatkowo funkcjonują pozarządowe instytucje i organizacje wspierające internacjonalizacje i rozwój polskiego przemysłu.

Ekosystem instytucji wsparcia eksportu w Polsce

Poziom ogólnopolski:

Różne, głównie rządowe instytucje i organizacje działające na poziomie ogólnokrajowym.

 • Polski Fundusz Rozwoju (PFR)
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
  • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
  • Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT)
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Poziom regionalny

Różne, głównie samorządowe instytucje i departamenty działające na poziomie regionalnym.

 • Komórki wsparcia eksportu urzędów marszałkowskich
 • Agencje Rozwoju Regionalnego
 • Centra Obsługi Inwestora i Eksportera
 • Inne regionalne instytucje wsparcia (np. wyspecjalizowane jednostki, takie centra biznesu, centra rozwoju).

Pozostałe organizacje

 Różne instytucje i organizacje mogą działać na poziomie ogólnokrajowym, jak i regionalnym. 

 • Organizacje zrzeszające przedsiębiorców
  • Krajowa Izba Gospodarcza
  • Izby branżowe
  • Izby regionalne
  • Izby dwustronne
 • Enterprise Europe network (EEN)
 • Instytucje badawcze i analityczne
 • Centra transferu technologii oraz akceleratory i inkubatory przedsiębiorczości.

Polskie firmy mogą zatem liczyć na wiele organizacji i instytucji, jeśli chcą podjąć działania eksportowe. Oprócz pomocy merytorycznej organizowane są misje gospodarcze i wyjazdy na spotkania zagraniczne, w tym międzynarodowe targi i konferencje. Firmy mają do dyspozycji różne instrumenty finansowania i dotacji oraz wsparcia internacjonalizacji i branżowe programy promocji.

Jakie programy w Polsce i UE umożliwiają internacjonalizację przedsiębiorstwa?

Polskie firmy, które chcą rozwinąć swoją działalność na arenie międzynarodowej, mogą ubiegać się o różne granty i dotacje unijne na targi wspierające eksport i udział w zagranicznych imprezach branżowych. 

Niektóre z byłych programów, które obejmowały środki na promocję eksportu polskich firm:

 • Go to Brand: program zapewniał pomoc firmom, które chciały promować swoje produkty i usługi za granicą. Beneficjenci mogą wydawać jeszcze środki do końca 2023 roku.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (Smart Growth): program ten zapewniał finansowanie B+R, innowacji, ale i także internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Obecnie powstał nowy program mający na celu wsparcie firm, przedsiębiorczości i gospodarki. FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to następca dotychczasowego programu POIR, czyli Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który obejmował lata 2014-2020.

W ramach programu FENG są dostępne różnego typu działania i środki, w tym dofinansowanie na promocję eksportu polskich firm, w tym targów itp. Na uwagę zasługują m.in. działania:

 • Ścieżka SMART: to jedno z głównych działań realizowanych w ramach FENG 2021-2027. Podobnie jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, firmy mogą liczyć na środki na badania i rozwój, innowacje, cyfryzacje oraz internacjonalizacje.
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP: wsparcie mogą uzyskać projekty przedsiębiorców charakteryzujących się istotnym potencjałem eksportowym na rynkach międzynarodowych. Działanie przewiduje udział w określonych wydarzeniach targowych i konferencyjnych.
 • Rozwój oferty klastrów dla firm: oferta skierowana do klastrów, obejmująca m.in. internacjonalizację oferty klastrów na wydarzeniach branżowych.

Unia Europejska i Polska oferują różne, inne możliwości pozyskania środków na eksport i internacjonalizację. Przedsiębiorcy i firmy zainteresowane wejściem na rynki zagraniczne powinny zapoznać się z ofertą m.in.:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): fundusz ustanowiony przez Unię Europejską w celu wspierania rozwoju regionalnego i promowania wzrostu gospodarczego w UE. Zapewnia on finansowanie szerokiego zakresu działań, w tym badań i innowacji, przedsiębiorczości i internacjonalizacji.
 • COSME: program ustanowiony przez Unię Europejską w celu wspierania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w UE. Obejmuje on środki na internacjonalizacje i edukację w zakresie przedsiębiorczości.
 • Polski Fundusz Rozwoju (PFR): PFR jest państwowym funduszem rozwoju utworzonym przez polski rząd w celu wspierania rozwoju gospodarczego i innowacji w Polsce. W ramach tego funduszu firmy mogą ubiegać się o wsparcie w zakresie internacjonalizacji, eksportu i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, rozwoju przedsiębiorczości.
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR): NCBR jest polską agencją rządową, która zapewnia finansowanie projektów badawczych i rozwojowych w Polsce. NCBR prowadzi programy, które mogą pomóc sfinansować badania nad innowacjami, transfer technologii oraz internacjonalizację innowacyjnych przedsiębiorstw.
 • Regionalne Programy Operacyjne: każde województwo w Polsce ma swoją własną agencję rozwoju regionalnego, która jest odpowiedzialna za promowanie rozwoju gospodarczego i zapewnienie wsparcia dla firm w danym regionie. Agencje te mogą oferować własne dotacje i programy dostosowane do specyficznych potrzeb i możliwości danego regionu.

Jakie wydatki można pokryć z dotacji?

Rodzaje wydatków, które mogą być pokryte z grantów i dotacji w Polsce, mogą się różnić w zależności od konkretnego programu lub źródła finansowania. Część z wydatków, które mogą być pokryte w ramach dofinansowania, obejmuje obszary takie jak: 

 • Marketing i promocja: wydatki związane z promocją produktów lub usług za granicą, takie jak reklama, public relations i uczestnictwo w targach.
 • Badania i rozwój (B+R): wydatki związane z rozwojem nowych produktów lub technologii, które mogą być eksportowane na rynki zagraniczne.
 • Infrastruktura eksportowa: wydatki związane z tworzeniem lub poprawą infrastruktury eksportowej, takie jak budowa lub modernizacja zakładów produkcyjnych, inwestycje w nowy sprzęt oraz poprawa logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Szkolenie pracowników: wydatki związane ze szkoleniem pracowników w zakresie internacjonalizacji, międzynarodowych praktyk handlowych, różnic kulturowych, znajomości języka.
 • Podróż i zakwaterowanie: wydatki związane z podróżą i zakwaterowaniem w celach biznesowych, takie jak udział w targach, międzynarodowych konferencjach i kongresach towarzyszących imprezom targowym, spotkania z klientami lub partnerami oraz prowadzenie badań rynku.

Należy pamiętać, że konkretne wydatki, które mogą być pokryte z dotacji i subsydiów, mogą się różnić w zależności od programu. Ponadto mogą istnieć ograniczenia dotyczące sposobu wykorzystania funduszy w danym programie. Należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi, celem wydatków i wymogami każdego programu przed złożeniem wniosku. Ważne jest, aby upewnić się, że planowane wydatki są zgodne z celami i zasadami danego funduszu i organizacji prowadzącej nabór.

Jak aplikować o dofinansowanie i dotacje?

Proces ubiegania się o dotacje na eksport i uczestnictwo w targach może się różnić w zależności od konkretnego projektu lub źródła finansowania. Możemy jednak wyróżnić pewne ogólne kroki i dokumenty, które należy podjąć, jeśli chcemy uzyskać dofinansowanie:

 • Znajdź odpowiedni program dofinansowania: przed złożeniem wniosku, należy zidentyfikować odpowiedni program finansowania dla swojej firmy. Informacje o różnych programach działań eksportowych można znaleźć np. na stronach internetowych agencji rządowych lub agencji rozwoju regionalnego.
 • Przejrzyj kryteria kwalifikowalności: po wyborze programu finansowania, który może być odpowiedni dla Twojej firmy, powinieneś przejrzeć kryteria kwalifikowalności, aby upewnić się, że Twoja firma spełnia wymagania programu.
 • Przygotuj swój biznesplan i kosztorys: wiele programów finansowania wymaga szczegółowego biznesplanu, który nakreśla strategię eksportową, rynki docelowe i projekcje finansowe. Należy przygotować kompleksowy biznesplan i kosztorys, który wykaże potencjał eksportowy firmy i przedstawi, w jaki sposób finansowanie zostanie wykorzystane do wsparcia działalności eksportowej.
 • Zbierz niezbędne dokumenty: w zależności od projektu, może być wymagane dostarczenie różnych dokumentów we wniosku o dotację, takich jak sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe, zamówienia eksportowe lub broszury produktowe i specyfikacja produktów.
 • Złóż wniosek: po przygotowaniu biznesplanu i zebraniu niezbędnych dokumentów, można złożyć wniosek do odpowiedniego programu finansowania. Pamiętaj, aby dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących składania wniosków i dostarczyć wszystkie wymagane informacje i dokumenty we wskazanym terminie.

Szczegółowe wymagania i procedury ubiegania się o dotacje na eksport różnią się w zależności od projektu. Dlatego przed złożeniem wniosku warto dokładnie zapoznać się z wytycznymi i wymaganiami i przeczytać wszystkie ważne informacje. Często, w pozyskiwaniu dotacji, firmom opłaca się współpraca z wykwalifikowanym konsultantem, który posiada wieloletnie doświadczenie lub wiedzę. Pozwala to na pewność, że wniosek jest kompletny i dokładny, co zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania.

Wartość dofinansowania i dotacji na targi zagraniczne i eksport

Typowe wartości dotacji i dofinansowania na targi zagraniczne oraz eksport mogą się znacznie różnić w zależności od konkretnego programu, instytucji i projektu. Na ogół, wysokość dofinansowania będzie zależała od takich czynników jak rodzaj projektu, wielkość firmy i branża, rynek docelowy i region oraz cele programu dofinansowania.

Wartość dotacji eksportowych oferowanych przez instytucje takie jak PARP, PAIH i samorządy może wynosić od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od programu i wielkości firmy. Dotacje na udział w targach zagranicznych mogą pokryć część lub czasem nawet całość kosztów uczestnictwa, takich jak powierzchnia wystawowa, podróż, materiały promocyjne. Niejednokrotnie, w ramach projektu można otrzymać wsparcie na poziomie 80%- 85% wartości kosztów udziału. Szczegółowych informacji należy szukać u organizacji obsługujących finansowanie.

Z kim się kontaktować w sprawie dotacji na targi i eksport?

Jak widać, firmy mogą uzyskać dofinansowanie na promocję eksportu i targi zagraniczne z różnych źródeł. Przedsiębiorcy mogą skontaktować się z wydziałami rządowym i samorządowymi, które działają w każdym województwie w Polsce. Można tam skorzystać z oferty takiej jak: dotacje eksportowe, doradztwo i pomoc dla firm, które chcą umiędzynarodowić, eksportować i prezentować się na targach zagranicznych.

Podziel się informacją!

Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

Fair Support & Service

ul. Gibalskiego 21, 01-190 Warszawa
tel: +48 22 620 71 98, tel: +48 22 620 72 98, fax: +48 22 245 43 42
[email protected]