Polskie Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich, Karlsruhe logo

Oficjalne Przedstawicielstwo
Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

Targi w Niemczech loga

Czym różnią się dotacje, dofinansowania i granty?

by | 09.03, 2023

Finansowanie, subsydia, subwencje, dotacje i granty to wszystko nazewnictwo określające sposoby, w jakie firmy i przedsiębiorca mogą otrzymać wsparcie finansowe od rządu, samorządów, UE i innych instytucji. W mowie potocznej terminy te są niejednokrotnie stosowane zamiennie, istnieją między nimi jednak pewne różnice. Co najważniejsze, szukając dodatkowego finansowania na targi w Niemczech, internacjonalizacje firmy lub inne wydatki, warto wiedzieć, na jakich zasadach działa dany program. Dlatego ważne, żeby zapoznać się z opisem i dokumentacją oferowanego wsparcia finansowego.

Więcej o dotacjach na targi zagraniczne, eksport i wsparcie przedsiębiorczości piszemy w innym artykule.

Finansowanie

Finansowanie to ogólny termin, który odnosi się do każdego rodzaju wsparcia finansowego udzielanego organizacji lub osobie fizycznej. Finansowanie może pochodzić z różnych źródeł, w tym od agencji rządowych, fundacji, banków, korporacji, funduszy celowych, klastrów i indywidualnych darczyńców (tzw. aniołów biznesu). Finansowanie może być udzielone np. w formie dotacji, pożyczki lub inwestycji. Podobnym terminem jest dofinansowanie, które nie posiada uregulowanej definicji prawnej.

Dotacje

Dotacje są terminem, który posiada swoją definicję formalnoprawną w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mogą przybierać 3 formy: dotacji celowych (art. 127), dotacji podmiotowych (art. 131) i dotacji przedmiotowych (art. 130). Z reguły, dotacje są rodzajem finansowania, które są zazwyczaj przyznawane uznaniowo organizacjom lub osobom fizycznym na określony cel, lub projekt.

Dotacje są z reguły przyznawane z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, z państwowych funduszy celowych lub funduszy unijnych, które wspierają określone cele lub inicjatywy. Dotacje są najczęściej bezzwrotne. Pozyskane środki mogą jednak podlegać zwrotowi w przypadku niespełnienia warunków w określonym czasie. Aby otrzymać dotację, najczęściej trzeba spełnić określone wymagania.

Subwencje

Subwencje nie posiadają prawnej definicji, natomiast przyjęło się je określać, jako świadczenia o charakterze bezzwrotnym, ogólnym, bezwarunkowym i nieodpłatnym. Subwencje nie muszą być przeznaczone na określone cele i mogą być wydatkowane przez podmiot na różne cele. 

Subsydia

Subsydia to z reguły forma pomocy udzielanej w celu wsparcia bieżącej działalności lub zrównoważenia określonych kosztów firmy. Subsydia nie są zatem przyznawane na potrzeby konkretnego projektu, ale w celu wsparcia całej firmy. Mogą także przybierać formę konwersji zadłużenia na udziały lub akcje.

Granty

Granty to z kolei rodzaj dotacji na realizację określonego celu. Najczęściej terminu granty używa się w kontekście realizacji celu naukowego, artystycznego lub społecznego. Można się jednak spotkać np. z grantami na eksport.

Jakich środków szukać na udział w targach zagranicznych

Ogólnie wszystkie te terminy odnoszą się do wsparcia finansowego i nie raz w mowie potocznej są stosowane zamiennie. W kontekście poszukiwania środków na targi zagraniczne często spotkamy się z terminami: dotacje i dofinansowanie na targi oraz granty na eksport.

Podziel się informacją!

Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

Fair Support & Service

ul. Gibalskiego 21, 01-190 Warszawa
tel: +48 22 620 71 98, tel: +48 22 620 72 98, fax: +48 22 245 43 42
[email protected]